Categorieën

Fabrikanten

Algemene Voorwaarden van TKS Kartracing, gevestigd te Losser en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 06088599.

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van TKS Kartracing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op deze website. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. TKS Kartracing behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door TKS Kartracing erkend.
1.4 TKS Kartracing garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt en na betaling
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal TKS Kartracing bestellingen over het algemeen binnen 4 dagen en tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van TKS Kartracing zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door TKS Kartracing geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

4. Verzendkosten:
De verzendkosten zijn 6,75 euro in Nederland voor pakketten tot 10 kilo. Verzending naar het buitenland is op aanvraag mogelijk.

5. Retourneren
5.1 Het retourneren van artikelen is alleen mogelijk indien u hier voorafgaand via e-mail melding van gemaakt heeft aan TKS Kartracing
5.2 Onderdelen kunnen alleen geretourneerd worden indien de onderdelen niet gebruikt of beschadigd zijn en de verpakking nog intact is.
5.3 Verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van koper.
5.4 Na ontvangst van de retourzending zal TKS Kartracing uw betaling (exclusief verzendkosten) binnen 5 werkdagen terugstorten op uw bankrekening.

6. Gegevensbeheer
6.1 Indien u een bestelling plaatst bij TKS Kartracing, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van TKS Kartracing. TKS Kartracing houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
6.2 TKS Kartracing respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke 4behandeling van uw persoonlijke gegevens.

7. Afbeeldingen en specificaties
7.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van TKS Kartracing gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

8. Overmacht
8.1 TKS Kartracing is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van TKS Kartracing alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
8.3 TKS Kartracing behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is TKS Kartracing gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
8.4 Indien TKS Kartracing bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

9. Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van TKSKARTRACING.NL.